123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

一视同仁

yí shì tóng rén

Literal Meaning 字面意思

One view, same benevolence

Definition 定义

Treat equally without discrimination; to be fair

Similar English Idioms 相似英文习语

Fair deal; level playing field; fair crack of the whip

Example 例句

老师虽然说她对每个同学都一视同仁,但每次发糖果时,总是忘记发给我。 My teacher says she treats all students equally, yet always leaves me out when she's distributing candy.

Similar 相似词

等量齐观、视同一律、不偏不倚

Opposite 相反词

厚此薄彼、另眼相待
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

乱七八糟 luàn qī bā zāo | 污七八糟 wūqībāzāo

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

大公无私 dàgōngwúsī

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

急中生智 jízhōngshēngzhì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

津津有味 jīnjīnyǒuwèi

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

千方百计 qiānfāngbǎijì

千姿百态 qiānzībǎitài

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

万紫千红 wànzǐqiānhóng

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无微不至 wúwēibúzhì

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一举两得 yìjǔliǎngdé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

一望无际 yíwàngwújì

一言为定 yìyánwéidìng

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

再接再厉 zàijiēzàilì

志同道合 zhìtóngdàohé

不亦乐乎 búyìlèhū

火冒三丈 huǒmàosānzhàng