123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

七嘴八舌

qī zuǐ bā shé

Literal Meaning 字面意思

Seven mouths, eight tongues

Definition 定义

To chatter; blabber; blather; jabber; prattle

Similar English Idioms 相似英文习语

Rabbit on

Example 例句

那群三姑六婆在那边七嘴八舌地讨论那个著名歌星的丑闻。 That bunch of gossipy old ladies are all prattling over that pop star's latest scandal.

Similar 相似词

人多口杂、多嘴多舌

Opposite 相反词

鸦雀无声、沉默寡言
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

乱七八糟 luàn qī bā zāo | 污七八糟 wūqībāzāo

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

道听途说 dàotīngtúshuō

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

灵机一动 língjīyídòng

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

目空一切 mùkōngyíqiè

千方百计 qiānfāngbǎijì

千姿百态 qiānzībǎitài

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

万紫千红 wànzǐqiānhóng

为非作歹 wéifēizuòdǎi

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

一举两得 yìjǔliǎngdé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

一望无际 yíwàngwújì

一言为定 yìyánwéidìng

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自言自语 zìyánzìyǔ

火冒三丈 huǒmàosānzhàng