123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

不耻下问 

bù chǐ xià wèn

Literal Meaning 字面意思

No shame in asking below

Definition 定义

To feel no shame or fear in learning from someone of a lower social status or younger; to be humble enough to consult someone inferior to you

Similar English Idioms 相似英文习语

Open-minded; broad-minded

Example 例句

我觉得吴先生真棒!每当他需要别人的意见的时候,也愿意不耻下问,了解自己十几岁女儿的意见。 I find it awesome that when Mr. Wu looks for advice, he's not above asking even his 10-year-old daughter.

Similar 相似词

移樽就教

Opposite 相反词

自高自大
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不可救药 bùkějiùyào

不劳而获 bùláoérhuò

出人头地 chūréntóudì

大公无私 dàgōngwúsī

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

急中生智 jízhōngshēngzhì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

老马识途 lǎomǎshìtú

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

灵机一动 língjīyídòng

路不拾遗 lùbùshíyí

名落孙山 míngluòsūnshān

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

旗开得胜 qíkāidéshèng

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

事半功倍 shìbàngōngbèi

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无价之宝-wujiazhibao

无微不至 wúwēibúzhì

心如刀割 xīnrúdāogē

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

鸦雀无声 yāquèwúshēng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一举两得 yìjǔliǎngdé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

再接再厉 zàijiēzàilì

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

足智多谋 zúzhìduōmóu

左右为难 zuǒyòuwéinán

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

不亦乐乎 búyìlèhū