CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

不自量力

bú zì liàng lì

Literal Meaning 字面意思

To not know one’s own comparative strength

Definition 定义

To not realize one's own lack of power or strength; to lack self awareness; to be self-deluded

Similar English Idioms 相似英文习语

Too big for your britches; swollen-headed; to bring a knife to a gunfight; biting off more than you can chew

Example 例句

一只老鼠向一只猫挑战?真是自不量力。 A mouse challenging a cat? That’s really biting off more than he can chew.

Similar 相似词

自不量力

Opposite 相反词

量力而行
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

相关成语

自言自语 zìyánzìyǔ

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

自高自大 zìgāozìdà

志同道合 zhìtóngdàohé

再接再厉 zàijiēzàilì

鸦雀无声 yāquèwúshēng

无微不至 wúwēibúzhì

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

旗开得胜 qíkāidéshèng

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

落花流水 luòhuāliúshuǐ

路不拾遗 lùbùshíyí

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

不劳而获 bùláoérhuò

不可救药 bùkějiùyào

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

不亦乐乎 búyìlèhū

足智多谋 zúzhìduōmóu

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

舍己为人 shějǐwèirén

名落孙山 míngluòsūnshān

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

老马识途 lǎomǎshìtú

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

呼风唤雨 hūfēnghuànyǔ

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

出人头地 chūréntóudì

安居乐业 ānjūlèyè

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

无价之宝-wujiazhibao

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

大公无私 dàgōngwúsī

Don`t copy text!