123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

不自量力 

bú zì liàng lì

Literal Meaning 字面意思

To not know one’s own comparative strength

Definition 定义

To not realize one's own lack of power or strength; to lack self awareness; to be self-deluded

Similar English Idioms 相似英文习语

Too big for your britches; swollen-headed; to bring a knife to a gunfight; biting off more than you can chew

Example 例句

一只老鼠向一只猫挑战?真是自不量力。 A mouse challenging a cat? That’s really biting off more than he can chew.

Similar 相似词

自不量力

Opposite 相反词

量力而行
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不可救药 bùkějiùyào

不劳而获 bùláoérhuò

出人头地 chūréntóudì

大公无私 dàgōngwúsī

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

呼风唤雨 hūfēnghuànyǔ

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

老马识途 lǎomǎshìtú

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

路不拾遗 lùbùshíyí

落花流水 luòhuāliúshuǐ

名落孙山 míngluòsūnshān

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

旗开得胜 qíkāidéshèng

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无价之宝-wujiazhibao

无微不至 wúwēibúzhì

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

鸦雀无声 yāquèwúshēng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

再接再厉 zàijiēzàilì

志同道合 zhìtóngdàohé

自高自大 zìgāozìdà

足智多谋 zúzhìduōmóu

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

不亦乐乎 búyìlèhū

自言自语 zìyánzìyǔ