CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

半途而废

bàn tú ér fèi

Literal Meaning 字面意思

Halfway through the journey, then wasted

Definition 定义

To abandon a job or task halfway, leaving it unfinished; to stop trying

Similar English Idioms 相似英文习语

To give up; throw in the towel; surrender; wasted effort; drop the ball; admit defeat

Example 例句

我们就快到达山顶了!不能为了你想念你的泰迪熊而半途而废!这样我们的一切努力都白费了! We're almost at the mountaintop! We can't abandon the journey just because you miss your teddy bear! That would wipe out all our hard work!

Similar 相似词

虎头蛇尾、打退堂鼓

Opposite 相反词

有头有尾、有始有终
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

10
10

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

相关成语

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

志同道合 zhìtóngdàohé

再接再厉 zàijiēzàilì

无微不至 wúwēibúzhì

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

旗开得胜 qíkāidéshèng

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

落花流水 luòhuāliúshuǐ

路不拾遗 lùbùshíyí

灵机一动 língjīyídòng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

道听途说 dàotīngtúshuō

出神入化 chūshénrùhuà

乘风破浪 chéngfēngpòlàng

不劳而获 bùláoérhuò

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

事半功倍 shìbàngōngbèi

舍己为人 shějǐwèirén

名落孙山 míngluòsūnshān

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

老马识途 lǎomǎshìtú

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

出人头地 chūréntóudì

安居乐业 ānjūlèyè

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

Don`t copy text!