123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

半途而废 

bàn tú ér fèi

Literal Meaning 字面意思

Halfway through the journey, then wasted

Definition 定义

To abandon a job or task halfway, leaving it unfinished; to stop trying

Similar English Idioms 相似英文习语

To give up; throw in the towel; surrender; wasted effort; drop the ball; admit defeat

Example 例句

我们就快到达山顶了!不能为了你想念你的泰迪熊而半途而废!这样我们的一切努力都白费了! We're almost at the mountaintop! We can't abandon the journey just because you miss your teddy bear! That would wipe out all our hard work!

Similar 相似词

虎头蛇尾、打退堂鼓

Opposite 相反词

有头有尾、有始有终
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不劳而获 bùláoérhuò

乘风破浪 chéngfēngpòlàng

出人头地 chūréntóudì

出神入化 chūshénrùhuà

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

道听途说 dàotīngtúshuō

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

老马识途 lǎomǎshìtú

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

灵机一动 língjīyídòng

路不拾遗 lùbùshíyí

落花流水 luòhuāliúshuǐ

名落孙山 míngluòsūnshān

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

旗开得胜 qíkāidéshèng

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

事半功倍 shìbàngōngbèi

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无微不至 wúwēibúzhì

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

再接再厉 zàijiēzàilì

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

志同道合 zhìtóngdàohé

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi