123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

口齿生香

kǒu chǐ shēng xiāng

Literal Meaning 字面意思

Mouth and teeth are both fragrant

Definition 定义

A pleasant taste that lingers in the mouth; also used to describe works that are meaningful and have a lasting quality

Similar English Idioms 相似英文习语

Aftertaste; timeless; enduring; sweet memories

Example 例句

哇! 仅仅吃一口这特殊的猫山王榴莲,就让我口齿留香长达数天! Wow! A single bite of this special Musang King durian leaves a fragrant aftertaste for several days!

Similar 相似词

口齿留香

Opposite 相反词

臭气熏天
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

不耻下问 bùchǐxiàwèn

出神入化 chūshénrùhuà

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

大公无私 dàgōngwúsī

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

光明正大guāngmíngzhèngdà

画蛇添足 huàshétiānzú

急中生智 jízhōngshēngzhì

津津有味 jīnjīnyǒuwèi

聚精会神 jùjīnghuìshén

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

良药苦口 liángyàokǔkǒu

情同手足 qíngtóngshǒuzú

全心全意 quánxīnquányì

舍己为人 shějǐwèirén

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

无微不至 wúwēibúzhì

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

心如刀割 xīnrúdāogē

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一举两得 yìjǔliǎngdé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

足智多谋 zúzhìduōmóu

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

不亦乐乎 búyìlèhū

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo