123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

守株待兔

shǒu zhū dài tù

Literal Meaning 字面意思

Stand by a stump, waiting for rabbits

Definition 定义

Not doing anything active, but assuming success will happen; irrational optimism; inaction

Similar English Idioms 相似英文习语

Leave things to chance; sanguine; looking through rose-tinted or rose-colored glasses; waiting for a lucky break

Example 例句

如果你真心想成为超级英雄,就应该多运动强健体魄,而不是整天守株待兔,等待辐射蜘蛛来咬你! If you really want to be a superhero, maybe you should exercise more, and not just hang around waiting for a radioactive spider to bite you!

Similar 相似词

刻舟求剑、缘木求鱼

Opposite 相反词

见风转舵、通权达变
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

杯弓蛇影 bēigōngshéyǐng

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不劳而获 bùláoérhuò

出人头地 chūréntóudì

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

画蛇添足 huàshétiānzú

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

惊弓之鸟 jīnggōngzhīniǎo

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

灵机一动 língjīyídòng

落花流水 luòhuāliúshuǐ

名落孙山 míngluòsūnshān

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

事半功倍 shìbàngōngbèi

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无微不至 wúwēibúzhì

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

再接再厉 zàijiēzàilì

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

双喜临门 shuāngxǐlínmén