CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

安居乐业

ān jū lè yè

Literal Meaning 字面意思

Peaceful living, enjoying work

Definition 定义

To live and work in peace and contentment; a quiet and steady life

Similar English Idioms 相似英文习语

To be at peace with the world; to settle down; to put down roots; down-home

Example 例句

经历了那么多事情后,原以为他从此只想过安居乐业的生活,没想到他却选择了上战场!After what he's been through, you'd think he'd just want to settle down and live in peace. Instead, he chose to enter the warzone!

Similar 相似词

安土乐业

Opposite 相反词

流离失所
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

饮水思源 yǐnshuǐsīyuán

双喜临门 shuāngxǐlínmén

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

左右为难 zuǒyòuwéinán

再接再厉 zàijiēzàilì

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

依依不舍 yīyībùshě

鸦雀无声 yāquèwúshēng

无微不至 wúwēibúzhì

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

路不拾遗 lùbùshíyí

灵机一动 língjīyídòng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

团团圆圆 tuántuányuányuán

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

不劳而获 bùláoérhuò

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

不亦乐乎 búyìlèhū

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

事半功倍 shìbàngōngbèi

舍己为人 shějǐwèirén

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

家喻户晓 jiāyùhùxiǎo

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

出人头地 chūréntóudì

安居乐业 ānjūlèyè

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

Don`t copy text!