123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

幸灾乐祸

xìng zāi lè huò

Literal Meaning 字面意思

Delight in disaster, enjoy the accident

Definition 定义

Take pleasure in others' misfortune; to gloat; malicious enjoyment

Similar English Idioms 相似英文习语

Schadenfreude

Example 例句

当哈利波特从魔法扫帚上重重摔落时,跩哥马份在一旁偷偷幸灾乐祸。 When Harry Potter fell heavily from his magic broom, Draco Malfoy was secretly rejoicing.

Similar 相似词

落井下石

Opposite 相反词

同病相怜、同舟共济
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

团团圆圆 tuántuányuányuán

不自量力 búzìliànglì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

全心全意 quánxīnquányì

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

为非作歹 wéifēizuòdǎi

无微不至 wúwēibúzhì

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

再接再厉 zàijiēzàilì

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

不亦乐乎 búyìlèhū

双喜临门 shuāngxǐlínmén