CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

手舞足蹈

shǒu wǔ zú dǎo

Literal Meaning 字面意思

Hands and legs dance

Definition 定义

Break out in dance

Similar English Idioms 相似英文习语

Make-merry; dance the night away; on cloud nine; happy as a clam; on top of the world; over the moon; in seventh heaven

Example 例句

每次只要我妹妹最喜欢的日本动画在电视上播放时,她就会高兴的跟着主题曲手舞足蹈。 Whenever my little sister's favorite anime plays on TV, she's so delighted that she will start dancing to the theme song.

Similar 相似词

欢欣鼓舞、载歌载舞

Opposite 相反词

闷闷不乐、抑郁寡欢
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

4
3

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

双喜临门 shuāngxǐlínmén

火冒三丈 huǒmàosānzhàng

自言自语 zìyánzìyǔ

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

左右为难 zuǒyòuwéinán

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

依依不舍 yīyībùshě

心如刀割 xīnrúdāogē

为非作歹 wéifēizuòdǎi

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

灵机一动 língjīyídòng

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

津津有味 jīnjīnyǒuwèi

画蛇添足 huàshétiānzú

团团圆圆 tuántuányuányuán

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

不亦乐乎 búyìlèhū

足智多谋 zúzhìduōmóu

以身作则 yǐshēnzuòzé

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

见机行事 jiànjīxíngshì

多姿多彩 duōzīduōcǎi

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

安居乐业 ānjūlèyè

爱不释手 àibùshìshǒu

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

一石二鸟 yìshíèrniǎo

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

惊弓之鸟 jīnggōngzhīniǎo

Don`t copy text!