CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

无微不至

wú wēi bú zhì

Literal Meaning 字面意思

No detail too insignificant

Definition 定义

To take care of every detail; in every possible way; meticulous

Similar English Idioms 相似英文习语

Painstaking; take pains; leave no stone unturned

Example 例句

妈妈一向把家人照顾地无微不至,结果她只不过因为感冒躺在床上一天,家里就乱得跟打过仗一样。 Mom always takes painstaking care of the whole family. So on the one day she had to rest in bed because of the flu, the whole house looked like a war zone.

Similar 相似词

体贴入微、关怀备至

Opposite 相反词

置之不理、漠不关心
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

3
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

再接再厉 zàijiēzàilì

依依不舍 yīyībùshě

鸦雀无声 yāquèwúshēng

无微不至 wúwēibúzhì

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

路不拾遗 lùbùshíyí

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

不劳而获 bùláoérhuò

不可救药 bùkějiùyào

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

不亦乐乎 búyìlèhū

一视同仁 yíshìtóngrén

一举两得 yìjǔliǎngdé

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

舍己为人 shějǐwèirén

名落孙山 míngluòsūnshān

良药苦口 liángyàokǔkǒu

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

急中生智 jízhōngshēngzhì

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

安居乐业 ānjūlèyè

爱不释手 àibùshìshǒu

一石二鸟 yìshíèrniǎo

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

无价之宝-wujiazhibao

三思而行 sànsīérxíng

大公无私 dàgōngwúsī

Don`t copy text!