123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

目空一切

mù kōng yí qiè

Literal Meaning 字面意思

Eyes empty of everything

Definition 定义

To be extremely arrogant or contemptuous

Similar English Idioms 相似英文习语

Look down on others; snooty; self-important; full of oneself; stuck up; swollen-headed; big-headed; get on your high horse

Example 例句

人类是地球上最目空一切的生物,完全不把其他生物放在眼里,任意砍伐树木、捕捉动物,结果把环境破坏殆尽。 Humans are the most arrogant creatures on earth. We don't have any regard for other living things; cutting trees and capturing animals, and destroying the environment in the process.

Similar 相似词

自高自大

Opposite 相反词

虚怀若谷
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

乱七八糟 luàn qī bā zāo | 污七八糟 wūqībāzāo

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

呼风唤雨 hūfēnghuànyǔ

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

花言巧语 huāyánqiǎoyǔ

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

千方百计 qiānfāngbǎijì

千姿百态 qiānzībǎitài

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

守株待兔 shǒuzhūdàitù

司空见惯 sīkōngjiànguàn

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

万紫千红 wànzǐqiānhóng

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无微不至 wúwēibúzhì

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一举两得 yìjǔliǎngdé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

一望无际 yíwàngwújì

一言为定 yìyánwéidìng

再接再厉 zàijiēzàilì

自高自大 zìgāozìdà

火冒三丈 huǒmàosānzhàng