CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

舍己为人

shě jǐ wèi rén

Literal Meaning 字面意思

Abandon self for people

Definition 定义

To behave in an unselfish and altruistic manner; to sacrifice one's interests for others' welfare

Similar English Idioms 相似英文习语

Selfless; heart of gold

Example 例句

看到《复仇者联盟4:终局之战》中,无所畏惧的黑寡妇舍己为人的行动,让我非常感动。 Watching "Avengers 4 : Endgame" and how Black Widow fearlessly sacrificed herself to save the world moved me to bits.

Similar 相似词

舍身救人

Opposite 相反词

自私自利
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

相关成语

自言自语 zìyánzìyǔ

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自高自大 zìgāozìdà

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

再接再厉 zàijiēzàilì

依依不舍 yīyībùshě

无微不至 wúwēibúzhì

为非作歹 wéifēizuòdǎi

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

灵机一动 língjīyídòng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

以身作则 yǐshēnzuòzé

一视同仁 yíshìtóngrén

一举两得 yìjǔliǎngdé

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

舍己为人 shějǐwèirén

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

急中生智 jízhōngshēngzhì

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

安居乐业 ānjūlèyè

爱不释手 àibùshìshǒu

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

一石二鸟 yìshíèrniǎo

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

无价之宝-wujiazhibao

三思而行 sànsīérxíng

大公无私 dàgōngwúsī

Don`t copy text!