CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

虎头虎脑

hǔ tóu hǔ nǎo

Literal Meaning 字面意思

Tiger head, tiger brain

Definition 定义

To look dignified and strong (in a cute way)—usually used to describe kids, also describes someone who looks earnest and good-natured

Similar English Idioms 相似英文习语

Straight arrow; salt of the earth; straight-shooter

Example 例句

美国队长是个虎头虎脑的老实人,在打击罪犯时,他一定是你的好伙伴。 Captain America looks like a straight arrow, you can trust him to be a good partner in fighting crime.

Similar 相似词

憨头憨脑

Opposite 相反词

猴头猴脑
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

2
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

双喜临门 shuāngxǐlínmén

火冒三丈 huǒmàosānzhàng

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

左右为难 zuǒyòuwéinán

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

依依不舍 yīyībùshě

心如刀割 xīnrúdāogē

万紫千红 wànzǐqiānhóng

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

千姿百态 qiānzībǎitài

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

画蛇添足 huàshétiānzú

团团圆圆 tuántuányuányuán

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

出神入化 chūshénrùhuà

不可救药 bùkějiùyào

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不亦乐乎 búyìlèhū

足智多谋 zúzhìduōmóu

以身作则 yǐshēnzuòzé

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

良药苦口 liángyàokǔkǒu

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

井井有条 jǐngjǐngyǒutiáo

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

呼风唤雨 hūfēnghuànyǔ

光明正大guāngmíngzhèngdà

多姿多彩 duōzīduōcǎi

出人头地 chūréntóudì

杯弓蛇影 bēigōngshéyǐng

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

安居乐业 ānjūlèyè

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

爱不释手 àibùshìshǒu

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

同心协力 tóngxīnxiélì

惊弓之鸟 jīnggōngzhīniǎo

大公无私 dàgōngwúsī

Don`t copy text!