123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

虎头虎脑

hǔ tóu hǔ nǎo

Literal Meaning 字面意思

Tiger head, tiger brain

Definition 定义

To look dignified and strong (in a cute way)—usually used to describe kids, also describes someone who looks earnest and good-natured

Similar English Idioms 相似英文习语

Straight arrow; salt of the earth; straight-shooter

Example 例句

美国队长是个虎头虎脑的老实人,在打击罪犯时,他一定是你的好伙伴。 Captain America looks like a straight arrow, you can trust him to be a good partner in fighting crime.

Similar 相似词

憨头憨脑

Opposite 相反词

猴头猴脑
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

安居乐业 ānjūlèyè

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

杯弓蛇影 bēigōngshéyǐng

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不可救药 bùkějiùyào

出人头地 chūréntóudì

出神入化 chūshénrùhuà

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

大公无私 dàgōngwúsī

多姿多彩 duōzīduōcǎi

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

光明正大guāngmíngzhèngdà

呼风唤雨 hūfēnghuànyǔ

不务正业 búwùzhèngyè

团团圆圆 tuántuányuányuán

不自量力 búzìliànglì

画蛇添足 huàshétiānzú

惊弓之鸟 jīnggōngzhīniǎo

井井有条 jǐngjǐngyǒutiáo

聚精会神 jùjīnghuìshén

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

良药苦口 liángyàokǔkǒu

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

千姿百态 qiānzībǎitài

情同手足 qíngtóngshǒuzú

全心全意 quánxīnquányì

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

万紫千红 wànzǐqiānhóng

心如刀割 xīnrúdāogē

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

依依不舍 yīyībùshě

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

足智多谋 zúzhìduōmóu

左右为难 zuǒyòuwéinán

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

不亦乐乎 búyìlèhū

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

爱不释手 àibùshìshǒu

双喜临门 shuāngxǐlínmén

火冒三丈 huǒmàosānzhàng