Doodle Date – January 9 2021

Please sign up for the course before starting the lesson.

打拳击的肠粉/ 打拳擊的腸粉 Boxing Cheong Fun Dǎ quánjí de chángfěn 倒立的烤鸡/ 倒立的烤雞 Roast Chicken Doing a Headstand dàolì de kǎo jī 奔跑的面包/ 奔跑的麵包 Running bread bēnpǎo de miànbāo 做体操的炸香蕉/ 做體操的炸香蕉 Goreng Pisang Doing Gymnastics zuò tǐcāo de zhá xiāngjiāo 唱歌的冰淇淋 Singing Ice Cream chànggē de bīngqílín 骑脚踏车的薯条/ 騎腳踏車的薯條 Cycling French Fries qí jiǎotàchē de shǔ tiáo […]

Back to: Course 5: January 2021 > Bilingual Comic Jam