/10

Sampung paraan para sa mga bata upang labanan ang COVID-19 CORONAVIRUS kasama ng Dim Sum Warriors

DAPAT AKONG MAGSUOT NG MASK:

KUNG IKAW AY GALING SA PUBLIKONG LUGAR, DAPAT MONG GAWING KAAGAD:

Pagod ba ang iyong mga mata?

PARA MALAMAN KO LAHAT TUNGKOL SA COVID19 CORONAVIRUS, Dapat kong malaman ang mga balita na manggagaling sa:

Nangangati ba ang iyong ilong?

ANG PINAKAMAGALING PARA IPAGLABAN ANG COVID 19 AY ITO:

Makipagkita sa mga tao?

Meron akong lagnat ubo /nahihirapan huminga.
Dapat ako ay:

MGA MAY EDAD NA (MATANDA) AY MAHINA SILA AT MADALING KAPITAN NG SAKIT SA COVID 19. Para makatulong ka, dapat mo silang:

Nais mo bang bumahing pero wala kang tisyu?

Don`t copy text!