/10

Sampung paraan para sa mga bata upang labanan ang COVID-19 CORONAVIRUS kasama ng Dim Sum Warriors

Nangangati ba ang iyong ilong?

Question Image

PARA MALAMAN KO LAHAT TUNGKOL SA COVID19 CORONAVIRUS, Dapat kong malaman ang mga balita na manggagaling sa:

Question Image

Pagod ba ang iyong mga mata?

Question Image

Meron akong lagnat ubo /nahihirapan huminga.
Dapat ako ay:

KUNG IKAW AY GALING SA PUBLIKONG LUGAR, DAPAT MONG GAWING KAAGAD:

Question Image

DAPAT AKONG MAGSUOT NG MASK:

Question Image

ANG PINAKAMAGALING PARA IPAGLABAN ANG COVID 19 AY ITO:

Nais mo bang bumahing pero wala kang tisyu?

Question Image

Makipagkita sa mga tao?

Question Image

MGA MAY EDAD NA (MATANDA) AY MAHINA SILA AT MADALING KAPITAN NG SAKIT SA COVID 19. Para makatulong ka, dapat mo silang:

Question Image

Your score is

0%