123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

忘恩负义

wàng ēn fù yì

Literal Meaning 字面意思

Forget kindness, betray righteousness

Definition 定义

Ungrateful

Similar English Idioms 相似英文习语

Biting the hand that feeds you

Example 例句

没想到你是个忘恩负义的人!我好心分你糖果吃,你却去告诉老师我昨天没有写作业! You ungrateful fellow! I gave you candy, yet you snitched to the teacher that I didn't do my homework!

Similar 相似词

恩将仇报、背恩忘义

Opposite 相反词

知恩图报、感恩怀德
1
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

落叶归根 luòyèguīgēn

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

花言巧语 huāyánqiǎoyǔ

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

千方百计 qiānfāngbǎijì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

全心全意 quánxīnquányì

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

为非作歹 wéifēizuòdǎi

无微不至 wúwēibúzhì

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

再接再厉 zàijiēzàilì

志同道合 zhìtóngdàohé

饮水思源 yǐnshuǐsīyuán