CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

指手画脚 | 比手画脚

zhǐ shǒu huà jiǎo | bǐ shǒu huà jiǎo

Literal Meaning 字面意思

Pointing your fingers, drawing your feet

Definition 定义

To gesticulate while criticizing or barking orders

Similar English Idioms 相似英文习语

Hand-waving

Example 例句

你老是指手画脚地叫别人干这干那,自己怎么不动手呢? You’re always pointing fingers and telling people what to do; why don’t you actually do something?

Similar 相似词

颐指气使、目指气使、品头论足

Opposite 相反词

沉默不语
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

干干净净 gāngānjìngjìng

自言自语 zìyánzìyǔ

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

心如刀割 xīnrúdāogē

为非作歹 wéifēizuòdǎi

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

灵机一动 língjīyídòng

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

画蛇添足 huàshétiānzú

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

乘风破浪 chéngfēngpòlàng

足智多谋 zúzhìduōmóu

以身作则 yǐshēnzuòzé

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

舍己为人 shějǐwèirén

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

井井有条 jǐngjǐngyǒutiáo

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

见机行事 jiànjīxíngshì

呼风唤雨 hūfēnghuànyǔ

改过自新 gǎiguòzìxīn

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

爱不释手 àibùshìshǒu

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

一石二鸟 yìshíèrniǎo

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

Don`t copy text!