123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

掩耳盗铃

yǎn ěr dào líng

Literal Meaning 字面意思

Cover the ears, steal the bell

Definition 定义

Refuse to face reality

Similar English Idioms 相似英文习语

Bury your head in the sand; fool yourself; refuse to face the facts

Example 例句

大雄在他考卷上大大的0分前面加上10,自以为可以瞒天过海,却只不过是掩耳盗铃,一下就被妈妈发现,反而被撵得更惨。 Nobita thought he could get away with adding a 10 in front of the giant zero he got on his exam. But he was simply fooling himself—his mom saw through it immediately, and punished him even harder.

Similar 相似词

自欺欺人、塞耳盗钟

Opposite 相反词

坦诚相见、开诚布公
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

不耻下问 bùchǐxiàwèn

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

道听途说 dàotīngtúshuō

得过且过 déguòqiěguò

东窗事发 dōngchuāngshìfā

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

花言巧语 huāyánqiǎoyǔ

画蛇添足 huàshétiānzú

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

情同手足 qíngtóngshǒuzú

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

水落石出 shuǐluòshíchū

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无微不至 wúwēibúzhì

心如刀割 xīnrúdāogē

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

以身作则 yǐshēnzuòzé

再接再厉 zàijiēzàilì

足智多谋 zúzhìduōmóu

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo