CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

改过自新

gǎi guò zì xīn

Literal Meaning 字面意思

Correct the self anew

Definition 定义

To improve one's behaviour; to make changes for the better

Similar English Idioms 相似英文习语

To turn over a new leaf; to mend one's ways; to clean up one's act

Example 例句

自从他收养了三位女童后,格鲁便改过自新,重新做人。 非常难想象在这之前,他曾是一名超级恶棍,还想偷过月亮。 After he adopted the girls, Gru really turned over a new leaf! It's hard to imagine that before that, he was a villain who tried to steal the moon.

Similar 相似词

放下屠刀立地成佛、洗心革面

Opposite 相反词

不知悔改
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

相关成语

自言自语 zìyánzìyǔ

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自高自大 zìgāozìdà

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

再接再厉 zàijiēzàilì

无微不至 wúwēibúzhì

为非作歹 wéifēizuòdǎi

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

灵机一动 língjīyídòng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

出神入化 chūshénrùhuà

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

以身作则 yǐshēnzuòzé

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

舍己为人 shějǐwèirén

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

安居乐业 ānjūlèyè

落叶归根 luòyèguīgēn

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

三思而行 sànsīérxíng

大公无私 dàgōngwúsī

Don`t copy text!