123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

狼吞虎咽

láng tūn hǔ yàn

Literal Meaning 字面意思

Swallow like a wolf and gulp like a tiger

Definition 定义

To gobble food up; devour

Similar English Idioms 相似英文习语

Wolf down

Example 例句

我妹妹因为在公园从早玩到晚,都没有吃东西,饿到受不了,所以回家后狼吞虎咽地把晚饭扒光。 My little sister played in the park all day without eating, so when she got home, she was so hungry that she wolfed down her dinner.

Similar 相似词

饥不择食、大吃大喝

Opposite 相反词

细嚼慢咽
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

杯弓蛇影 bēigōngshéyǐng

出神入化 chūshénrùhuà

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

画蛇添足 huàshétiānzú

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

津津有味 jīnjīnyǒuwèi

惊弓之鸟 jīnggōngzhīniǎo

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

灵机一动 língjīyídòng

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

为非作歹 wéifēizuòdǎi

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

不亦乐乎 búyìlèhū

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自言自语 zìyánzìyǔ