CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

不务正业

bú wù zhèng yè

Literal Meaning 字面意思

Not working at a real job

Definition 定义

Not engaged in proper or worthwhile jobs (usually to pursue frivolous activities)

Similar English Idioms 相似英文习语

Wasting time; fiddling while Rome burns; goofing off; loafing; bum around

Example 例句

他有班不上,整天不务正业,只会玩宝可梦GO,好友们都为他担心。 He has a job but he won’t do it; instead he spends the entire day playing Pokemon Go. His good friends are so worried for him.

Similar 相似词

不求上进

Opposite 相反词

奋发向上
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

再接再厉 zàijiēzàilì

鸦雀无声 yāquèwúshēng

无微不至 wúwēibúzhì

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

落花流水 luòhuāliúshuǐ

路不拾遗 lùbùshíyí

灵机一动 língjīyídòng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

不劳而获 bùláoérhuò

不可救药 bùkějiùyào

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

不亦乐乎 búyìlèhū

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

事半功倍 shìbàngōngbèi

舍己为人 shějǐwèirén

名落孙山 míngluòsūnshān

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

出人头地 chūréntóudì

安居乐业 ānjūlèyè

爱不释手 àibùshìshǒu

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

无价之宝-wujiazhibao

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

Don`t copy text!