CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

同心协力

tóng xīn xié lì

Literal Meaning 字面意思

United heart, strong help

Definition 定义

Be of a (one) mind; work in full cooperation and with unity of purpose; unite all efforts for common purpose

Similar English Idioms 相似英文习语

To pull together; to work as one

Example 例句

只要我们同心协力就可以扭转气候异常的现况吧? 对不对? 对不对? As long as we all work together, we can reverse climate change! Right? Right?

Similar 相似词

齐心协力、团结一心

Opposite 相反词

离心离德、各自为政
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

7
2

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

志同道合 zhìtóngdàohé

再接再厉 zàijiēzàilì

心如刀割 xīnrúdāogē

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

灵机一动 língjīyídòng

苦口婆心 kǔkǒupóxīn

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

画蛇添足 huàshétiānzú

团团圆圆 tuántuányuányuán

刮目相看 guāmùxiāngkàn

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

不劳而获 bùláoérhuò

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

足智多谋 zúzhìduōmóu

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

以身作则 yǐshēnzuòzé

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

事半功倍 shìbàngōngbèi

良药苦口 liángyàokǔkǒu

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

出人头地 chūréntóudì

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

安居乐业 ānjūlèyè

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

同心协力 tóngxīnxiélì

Don`t copy text!